KENSHU SHINTSUBO

Nov

02

『HILLS LIFE』 75号「村上隆の五百羅漢図展」

Hills life75
「村上隆の五百羅漢図展」ページの撮影を担当しました。
http://www.roppongihills.com/hillslife/webbook/hl75/PMakely.html